(2019-2020) 9. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla alanında uzman kişilerinde tavsiyesi alınarak hazırlamış olduğumuz 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. 🙂

(2019-2020) 9. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

 A. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (6* 2.5=15 puan)

1.Düşünce, duygu , olay ve imgelerin insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde, dil aracığıyla söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanata ……………………..denir.

2. Bir dilin tarihi gelişim sürecinde, metinlerle takip edilen dönemlerden önce o dilden ayrılmış ve farklı biçimde gelişmiş kollarına …………………. denir.

3.Türkçenin iki lehçesi vardır: Bunlar ……………………. ve    ……………………

4……………………………. metinlerde çeşitli duygular yaşatmak, okuyucuya edebi zevk vermek amacı güdülür.

5.  ………………………….metinlerde konu tarafsız bir şekilde yorum yapmadan açıklandığından nesnellik hakimdir.

 

B. Aşağıda verilen ifadelerin yanında bulunan boşluklara doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.    (5*3=15 puan)

1.(…) Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine ağız denir.

2.(…) Göstermeye bağlı metinler fabl , masal, hikaye, roman ve halk hikayesidir.

3.(…) Makale, fıkra ,deneme gibi düşünceye dayalı yazı türleri giriş , geişme , sonuç bölümlerinden oluşan bir planla yazılır.

4.(…) Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekline bağlam denir.

5. (…) Durum hikayesinin ilk örneklerini Rus yazar Anton Çehov vermiştir.

 

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (10*5= 50p)

 

1.Bir dilin izlenilebilen tarihi dönemlerinde birbirlerinden ayrı kolu olan, bazı kelime ve ses farklılıkları içeren kullanımına ne ad verilir ?

A) Lehçe

B) Şive

C) Argo

D) Jargon

E) Yazı dili

 

2.Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden biri değildir ? 

A) Gerçekler yorumlanmadan aktarılır.

B)Kelimeler genellikle gerçek anlamıyla kullanılır.

C) Üslup kaygısı vardır.

D) Okuyucuya bilgi vermek amaçlanır.

E)  Deneme , makale, fıkra öğretici metinlere örnektir.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir ?

A) Şiir 

B) Münazara

C) Forum

D) Panel 

E) Konferans 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebi metinlerden biri değildir ? 

A) Tiyatro

B) Meddah 

C) Karagöz-Hacivat 

D) Orta oyunu 

E) Fabl 

 

5.Genç iş adamı Georg Bendemin, bir ilkbahar sabahında, görece aydınlık ve insana umut veren bir ortamda çalışma odasındaki masasına oturur. Rusya’nın en önemli kültür şehirlerinden biri olan Petersburg’da yaşayan eski bir çocukluk arkadaşına oyunsu bir yavaşlıkla mektup yazar. Arkadaşı, yıllar önce büyük umutlarla evinden kaçıp Rusya’ya gitmiştir ancak yalnız ve hüzünlü bir yaşam sürmektedir. Kendisinin işleriyse oldukça iyi gitmektedir. Mesela iki yıl kadar önce babasından yönetimini devraldığı kundura mağazası umut vaat etmektedir. Bu arada Georg bir de nişanlanmış, zaten mektubu da bu arkadaşını düğününe davet etmek için yazmıştır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?        

A) Betimleme 

B) Öyküleme 

C) Karşılaştırma 

D) Tanımlama 

E) Örneklendirme 

 

6.  İletişimin gerçekleştiği yer , iletişime katılan öğelerin birlikte oluşturduğu ortama ne ad verilir?

A) Bağlam 

B) Kod

C) Dönüt 

D) Kanal

E) Geri Bildirim 

 

7. Dağları , taşları , akar sularıyla / Şu tanıdık toprakta

   Bir büyük dünya parçası / Fatihi aramakta.

 Yukarıdaki şiirin iletişim tablosuyla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır ? 

A) İleti : Asla karamsarlığa düşmemeliyiz.

B) Kod : Türkçe 

C) Alıcı : Okur 

D) Kanal : Yazılı 

E) Gönderici : Şair 

 

8. Olay hikayesi tarzının ilk örneklerini aşağıdaki yazarlardan hangisi vermiştir ? 

A) Anton Çehov

B) Victor Hugo

C) Guy de Maupassant 

D) Jack London 

E) Adam Fawer 

 

9. Metindeki olaylar ; 

I. Kimin etrafında dönmektedir ?

II. Nerede geçmektedir ?

III. Ne zaman yaşanmıştır ?

IV. Kim tarafından anlatılmaktadır? 

soruları aşağıdakilerden hangisini buldurmaya yönelik değildir ? 

A) Anlatıcı 

B) Tema 

C) Mekan

D) Zaman 

E) Kişi

 

10. Aşağıdakilerden hangisi öğretici  metinlerden biri değildir ?

A) Gezi yazısı 

B) Röportaj 

C) Günlük 

D) Fabl 

E) Fıkra 

 

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.Herhangi bir resmi kuruma  dilekçe yazınız ? (10 puan ) 

2. Düşünceyi geliştirme yolları nelerdir? İçinden bir tanesini açıklayınız ? (10 puan )

 

Çalışma Saatimiz ailesi olarak sınavlarınızda başarılar dileriz.

 

 

CEVAP ANAHTARI 

Boşluk Doldurma Cevapları

1.Edebiyat

2.Lehçe

3.Çuvaş ve Yakut

4.Edebi Metinler

5.Öğretici Metinler 

 

Doğru Yanlış Cevapları

1.D

2.Y

3.D

4.Y

5.D 

 

Çoktan Seçmeli Cevapları

1.B   2.C   3.A   4.E   5.D   6.A   7.A   8.C   9.B   10. D 

 

Klasik Soru Cevapları

1.

 

2. DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

1.Tanımlama

2.Örnek Verme

3.Karşılaştırma

4.Benzetme

5.Tanık Gösterme

6.Benzetme Teşbih

7.Kişileştirme (Teşhis)

 

Tanımlama 

  • Bir varlık veya kavramı belirleyici, kalıcı, kendine özgü yönleriyle belirtmektir.
  • Tanım cümlesi öznel ya da nesnel olabilir.
  • Tanım cümlesi ‘-dır,-dir, denir’ ile biter.
  • Olumsuz ifade kullanılmaz.
  • Daha çok açıklama ve tartışma paragraflarında kullanılır.

 

3 thoughts on “(2019-2020) 9. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir