(2019-2020) 12. SINIF COĞRAFYA 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla alanında uzman kişilerinde tavsiyesi alınarak hazırlamış olduğumuz 12.Sınıf Coğrafya  (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. 🙂

 

(2019-2020) 12. SINIF COĞRAFYA  1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

A. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (6 * 2.5=15 puan) 

1. Alışılmışın dışında gerçekleşen doğa olaylarına …………. denir.

2. Volkanik faaliyetler …………. ve …………… faaliyetlerini olumsuz etkiler

3. Akıllı davranış gösteren bilgisayarlara ……………….. denir.

4. Yer kabuğunun bir parçasının yer çekiminin de etkisi ile aşağı doğru hareketine …………………. denir.

5. Küreselleştirmeyi hızlandıran en etkili faktör ………………. dir/dır.

 

B. Aşağıda verilen ifadelerin yanında bulunan boşluklara doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.             (6 * 2.5=15 puan)

1. (….) Canlıların yaşamını devam ettirebilmeleri için ihtiyaç duyduğu tatlı su kaynaklarının çoğunluğunu yağmur suları oluşturur.

2. (….) Uzaydaki dev kaya parçalarına asteroit denir.

3. (….) Soğuk hava dalgaları insanların yaşamında, su kaynaklarının kullanımında olumlu etkiye sahiptir.

4. (….) Atmosferde artan sera gazları ve parçacıklar atmosferin sera işlevi görevi görmesini arttırmıştır. Bunun sonucunda küresel ısınma meydana gelmiştir.

5. (….) Bölgesel kalkınma planları; bölgenin kalkınmasından çok bulunduğu konumu korumayı hedefler.

6. (….) Türkiye ve Yunanistan doğal gaz hatlarının bağlanmasını içeren anlaşma 2009’da imzalanmıştır.

 

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(Her doğru sorunun cevabı 5 puandır.)

 

1. Aşağıdakilerden hangisi çölleşmenin nedenlerinden biri olamaz?

A) İklim değişikliği sonucu yaşanan kuraklık

B) Bitki örtüsünü koruma ve dayanışma vakıfları kurmak

C) Aşırı otlatma

D) Nüfus artışı ve su kaynaklarının fazla tüketimi

E) Yanlış tarım ve sulama uygulamaları

 

2. Aşağıdakilerden hangisi karbon salımının azaltılması için alınabilecek önlemler arasında yer alır?

A) Kömür, petrol,doğal gaz yerine güneş enerjisinden yararlanmak.

B) Rüzgar tribünleri sayısını azaltmak.

C) Otomobil egzoslarına filtre taktırmanın önüne geçmek.

D) Güneş panelleri sayısını azaltılmaya gidilmesi.

E) Petrol ve kömürün ev ısıtmalarında kullanımının artırılması için reklamların artırılması

 

3.

I.Ekonomik Faaliyetler

II.Nüfus ve Yerleşme

III. Yeryüzü Şekilleri

IV.İklim

V.Teknolojik Gelişmeler

Yukarıda verilenlerden hangisi beşeri faktörlerdendir?

A) I ve II

B) I, II ve III

C) III ve V

D) II, III ve IV

E) I,II ve V

 

4. Konya Ovası Projesinin amaçları aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişebilirliği artırmak

B) Bölge halkının refah düzeyini yükseltmek

C) Bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek

D) Bölge içinde ve dışında gelişmişlik farklarını artırmak

E) Yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü geliştirmek

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin turizm varlıkları arasında yer almaz?

A) Golf Turizmi

B) İnanç Turizmi

C) Sağlık Turizmi

D) Futbol Turizmi

E) Kış Turizmi

 

6. Aşağıdakilerden hangisi kış turizmi yapılan yerlerden biri değildir?

A) Uludağ

B) Palandöken

C) Pınargözü

D) Kartalkaya

E) Erciyes

 

7. Aşağıdakilerden hangisi deprem oluşumunda etkili olan faktörlerden biri değildir?

A) Fay hatları

B) Yükselti

C) Volkanizma

D)Tektonizma

E) Yer göçmesi

 

8. Aşağıdakilerden hangisi meteoroloji-hidrometeoroloji kökenli ekstrem doğa olaylarından biri değildir?

A) Tsunami

B) Kuraklık

C) Sel

D) Taşkın

E) Fırtına

 

9.Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın uzun yıllar boyunca devam etmesi durumunda, doğa üzerinde meydana gelebilecek etkilerden biri değildir?
A) Erozyon

B) Hayvan türlerinde azalma

C) Tarımsal üretimde azalma

D) Bitki türlerinde azalma

E) Böcek istilaları

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bölgesel kalkınma projelerinden birisi değildir?

A) GAP

B) DOKAP

C) DAP

D)KOP

E) OPEC

 

D.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kentleşmeden kaynaklanan başlıca sorunlara 5 tane örnek veriniz. (10 p)

2. Kültürel miras nedir? Kaça ayrılır açıklayınız. (10 p).

 

 

 

Cevap Anahtarı

 

A. Boşluk doldurma cevapları

1.Ekstrem doğa olayları

2. İklimi ve doğa faaliyetlerini

3. Yapay zeka

4. Kütle hareketi

5. Teknoloji

 

B. Doğru-Yanlış cevapları

1. D

2. D

3. Y

4. D

5. Y

6.Y

 

C. Test  Cevapları

1.B

2.A

3.E

4.D

5.D

6.C

7.B

8.A

9.C

10.E

D.

1.

– Plansız kentleşme ve gecekondulaşma
-Çevre sorunlarının artması
– İşsizlik artışı
-Trafik yoğunluğu
-Tarım ve orman arazilerinin kaybı
-Gürültü kirliliğindeki artış
-Kent içi yeşil alanlarının daralması
-Güvenliğin azalışı

2. Uluslararası önem taşıyan, bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere kültürel miras denir. Somut ve somut olmayan kültürel miraslar olarak ikiye ayrılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir