(2019-2020) 10. SINIF COĞRAFYA 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla alanında uzman kişilerinde tavsiyesi alınarak hazırlamış olduğumuz 10.Sınıf Coğrafya  (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. 🙂

(2019-2020) 10. SINIF COĞRAFYA  1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

A. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (6 * 2.5=15 puan)

1. Bileşiminde ……………… ve …………………….. daha fazladır.

2. Yer kabuğunun üst kısmında bulunan sial katmanına ………………. denir.

3. Karalar üzerindeki çukur yerleri veya çanakları dolduran su kütlelerine ………. adı verilir.

4. Yer kabuğunu oluşturan parçalara ………..adı verilir.

5. İç kuvvetlerin oluşumu sürecinde yer kabuğunda meydana gelen hareketlere…………………….denir.

6. Yeryüzündeki suların yaklaşık %97,5 …….. sudur.-

B. Aşağıda verilen ifadelerin yanında bulunan boşluklara doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.             (6 * 2.5=15 puan)

1. (….) Farklı özellikteki kayaçlardan oluşan yer kabuğuna
litosfer ya da taş küre adı verilir.

2. (….) Atmosfer mesozoyik dönemde oluşmaya başlamıştır.

3. (….) Tektonik olarak genç bir ülke olan Türkiye’de yükselti engebe ve fay hatları fazla sayıda bulunur.

4. (….) Akarsu yatağının herhangi bir kesitinden bir saniyede geçen su miktarına akım denir.

5. (….) Antiklinal ve senklinal kırık dağlara ait yükseltilerdir.

6. (….) Türkiye’de balıkçılık en çok Ege Bölgesi’nde yapılır.-

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. ( 10 * 6= 60P)

1. Aşağıda ülkemize ait verilen oluşumlardan hangisi diğerlerine göre günümüze daha yakın bir jeolojik zamanda meydana gelmiştir?


A) Toros Dağları
B) İstanbul ve Çanakkale boğazları
C) Kütahya linyit yatakları
D) Güneydoğu Anadolu’daki petrol yatakları
E) Batı Anadolu’daki bor yatakları

2. Yerkürenin oluşmaya başlamasından bugüne kadar yaklaşık 4,6 milyar yıl geçmiştir. Yerkürenin oluşum sürecini daha kolay inceleyebilmek amacıyla bu süre çeşitli zamanlara ve devirlere ayrılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu zaman ve devirler belirlenirken göz önünde bulundurulan olaylardan biri değildir?

A) İklim değişimleri
B) Bazı canlıların ortaya çıkması veya yok olması
C) Orojenik hareketler
D) Önemli icatlar
E) Levha hareketleri

3. Ülkemizde bulunan kanyon, obruk, traverten ve mağara gibi yeryüzü şekillerinin oluşmasında en etkili olan kayaç türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Granit

B) Bazalt

C) Kalker
D) Tüf

E) Obsidyen

4. Türkiye’nin bulunduğu alanın önemli bir kısmı peneplen hâlindeyken III. Jeolojik zaman’ın sonlarında tekrar yükselmiştir.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?


A) Akarsuların denge profiline ulaşmış olması
B) Ortalama yükseltinin fazla olması
C) Kıyı taraçalarının görülmesi
D) Yükseltisi fazla olan platoların bulunması
E) Çeşitli akarsu aşındırma şekillerinin bulunması

5. Dünyadaki başlıca su kaynaklarını okyanuslar, denizler, buzullar, yer altı suları, göller, bataklıklar ve akarsular oluşturmaktadır.
Buna göre aşağıda verilen su kaynaklarından hangisi tuzlu sular içerisinde yer almaktadır?


A) Yer altı suları

B) Denizler

C) Akarsular

D) Buzullar

E) Bataklıklar

6.Türkiye’de bazı akarsular, denizlere ulaşamadan çeşitli coğrafi faktörlere bağlı olarak iç kesimlerde oluşan kapalı havzalardaki göllere dökülmektedir.
Buna göre ülkemizdeki kapalı havzaların oluşmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?


A) Türkiye’nin matematik konumu
B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
C) Yağış biçiminin çeşitli olması
D) Yeryüzü şekillerinin uzanışı ve konumu
E) Karstik arazilerin yagın olması

7. Aşağıdakilerden hangisi prekambriyen devirde gerçekleşmiştir?

A) Atmosferin oluşmaya başlaması

B) Taş kömürü yataklarının oluşumu

C) İlk memeliler ve kuşların oluşumu

D)Pangea Kıtası’nın oluşumu

E) Dünya genelinde şiddetli volkanizmanın yaşanması

 

8. Aşağıdakilerden hangisi doğal göle örnek verilemez?

A) Hazar Gölü 

B) Baykal Gölü

C) Nemrut Gölü

D) Çamiçi Gölü 

E) Almus Gölü

 

9.  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde balıkçılık faaliyetlerinin en fazla yapıldığı alandır?

A) Ege Bölgesi

B) Çanakkale Boğazı

C) Karadeniz Bölgesi

D) Akdeniz Bölgesi

E) Marmara Denizi

10. Türkiye, jeotermal kaynak potansiyeli açısından dünyanın zengin ülkelerinden biridir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
B) Volkanik arazilere sahip olması
C) Genç oluşumlu olması
D) Engebeli ve dağlık olması
E) Orta kuşakta yer alması-

D. Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.

1.Oluşum nedenlerine göre depremleri yazınız. (5p)

2.Kayaç türlerini yazınız. İçlerinden birini açıklayınız. (5p)

 

 

Çalışma Saatimiz ailesi olarak sınavlarınızda başarılar dileriz.

 

 

CEVAP ANAHTARI

Boşluk Doldurma

1. Magnezyum— demir elementleri

2. Kıtasal Kabuk

3. Göl

4. Levha

5. Tektonik Hareket

6.Tuzlu

B. Doğru-Yanlış

1.D

2.Y

3.D

4.D

5.Y

6.Y

C. Çoktan Seçmeli Soru Cevapları

1. B     2. D 3. C     4.A    5.B      6.D     7.A        8. E      9.C      10.C

D.Klasik Soru Cevapları

1. Tektonik Depremler, Çöküntü depremler, Volkanik depremler

2.Magmatik Kayaç, Tortul (Sedimenter) Kayaç, Başkalaşım kayaçları

Magmatik Kayaç

Magmanın yer kabuğunun içinde ya da  yeryüzüne çıkıp katılaşması ile oluşur.

Tortul (Sedimenter) Kayaçlar
Dış kuvvetlerin etkisiyle parçalanan kayaçların kil, mil, kum ve çakıl şeklinde ya da suda çözünmüş hâlde taşınan materyallerin göl, deniz ve karalardaki çukur alanlarda birikerek sertleşmesine tortul kayaçlar denir.

Başkalaşım Kayaçları

Tortul ve magmatik kayaçların yer kabuğunun derinliklerinde yüksek sıcaklık ve basınç altında mineral, yapısal özelliklerinin farklılaşmasıyla başkalaşım kayaçları meydana gelir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir