2019-2020 11. SINIF İNGİLİZCE(SİLVER LİNİNG) 7. ÜNİTE DERS KİTABI CEVAPLARI

Sevgili öğrenciler bu yazımızda  “11. Sınıf  MEB  Yayınları İngilizce Ders  Kitabı 7.Ünite Sayfa 85-96 Cevaplarını” sizler için hazırladık.

11.Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Sayfa 85-96 Cevapları 2019-2020

 Sitemizde 2019-2020 İngilizce ders kitabı ve çalışma kitabı cevaplarını bulabileceksiniz. İngilizce ders kitabı cevapları yeni müfredat (2019-2020)  sizlerin  derslerinde daha başarılı olmanız amacıyla alanında uzman hocalarımızın desteğiyle hazırlanmıştır.

11.Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020

2019-2020 11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 167 sayfadan oluşuyor. 11.Sınıf  İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: FUTURE JOBS

UNIT 2: HOBBIES AND SKILLS

UNIT 3: HARD TIMES

UNIT 4 : WHAT A LIFE

UNIT 5: BACK TO THE PAST

UNIT 6 : OPEN YOUR HEART

UNIT 7: FACTS ABOUT TURKEY

UNIT 8 : SPORTS

UNIT 9: MY FRIENDS

UNIT 10: VALUES AND NORMS

11.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları MEB  Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hazırlamış olduğumuz 11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutulmamalıdır ki İngilizce ders ve çalışma kitabı cevaplarını öncelikle sizin kendiniz yapmanız , eksik ve hatalarınızı sitemizde bakıp düzeltmeniz amaçlanmıştır. Bu  şekilde sizlerin daha iyi öğreneceğini unutmayınız. Anlamadığınız konular ya da isteklerinizi sayfanın alt kısmında bulunan yorum kısmında belirtiniz. Sizlere  en kısa zamanda cevap verilecektir. Unutmayınız ki sizlerin görüşleriniz bizim için önemlidir.

Çalışma saatimiz ailesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dileriz : )  

2019-2020 11. Sınıf MEB  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite FACTS ABOUT TURKEY (Sayfa 85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96) Cevapları 

 

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 85 Cevabı (2019-2020)

FACTS ABOUT TURKEY (TÜRKİYE HAKKINDA GERÇEKLER)

A.Hidden Heritage (Gizli Miras)

B.Heaven on Earth (Yeryüzü Üzerinde)

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

 

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 86 Cevabı (2019-2020)

LİSTENİNG & SPEAKİNG

1.a.Look at the expressions about Turkey.Guess and tick the true ones.

1.a.Türkiye ile ilgili ifadelere bakın.Gerçek ifadeleri bulun ve işaretleyin.

b.Search the Net and find some facts about the region you live in.Share them with your classmates.

İnternette arama yapın ve yaşadığınız bölge hakkında bazı gerçekleri bulun. Sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

2.Guess if the following information about Ephesus is true (T) or false (F).

Efes ile ilgili aşağıdaki bilgilerin doğru (T) veya yanlış (F) olup olmadığını öğrenin.

 

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 87 Cevabı (2019-2020)

3.Listen to a tourist guide telling about Ephesus to his group.Put the sites in the order of their visit.

3.Efes’i grubuna anlatan bir turist rehberi dinleyin. ziyaret sırasına göre yerleştirin.

4.Listen again and choose the correct option to complete the sentences.

4. Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlamak için doğru seçeneği seçin.

5.Work in pairs.Choose a historical site and talk to your partners using the prompts.

5.Çiftler halinde çalışın Tarihi bir site seçin ve bilgi istemlerini kullanarak ortaklarınızla konuşun.

 

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

 

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 88 Cevabı (2019-2020)

Readıng & Writing

1.a.Read the speech bubbles below and match with the photos they describe.

a. Aşağıdaki konuşma balonlarını okuyun ve tarif ettikleri fotoğraflarla eşleştirin.

b.Work in pairs.Ask and answer the questions.

Çiftler halinde çalışın.Soruları sorun ve cevaplayın.

2.Choose the closest  meanings of the underlined words.

2. Altı çizili kelimelerin en yakın anlamlarını seçin.

 

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

 

 

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 89 Cevabı (2019-2020)

3.Read the text and write true (T) , false (F) or not stated (NS).

3. Metni okuyun ve doğru ise (T), yanlış ise (F) veya belirtilmemiş ise (NS) yazmayın.

4.Read the text again and put the events in the chronological order.

4. Metni tekrar okuyun ve olayları kronolojik sıraya koyun.

5.Replace the underlined words with the highlighted ones in the text.Make necassary changes.

Altı çizili kelimeleri metinde vurgulanan kelimelerle değiştirin.

 

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

 

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 91 Cevabı (2019-2020)

A.Match the English proverbs with their explanations.

A. İngiliz atasözlerini açıklamalarıyla eşleştirin.

B.Now discuss which proverbs in your language mean the same as the ones above.

B.Şimdi sizin dilinizde hangi atasözlerinin yukarıdaki ile aynı anlama geldiğini tartışın.

 

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

 

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 92 Cevabı (2019-2020)

Lıstening & Speaking

1.Do the quiz myths and facts about Turkey.Write myth (M) or fact (F) next to the statements.

1.Türkiye ile ilgili bilgi yarışmaları ve gerçekleri yapın. İfadelerin yanına efsane (M) veya gerçek (F) yazın.

2.Choose the clonest meanings of the underlined words / phrases.

2. Altı çizili kelimelerin / kelime öbeklerinin en yakın anlamlarını seçin.

 

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

 

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 93 Cevabı (2019-2020)

3.a.Look at the photos and share what you know about them.

Fotoğraflara bakın ve onlar hakkında bildiklerinizi paylaşın.

The Maiden’s Tower is a small tower that is located on a tiny island in Bosporus.
The Trojan Horse is a mythological wooden horse that the Greeks used in order to enter the city of Troy
and won the war.
Mount Chimaera is a place which is famous for constantly burning rocks in Antalya.

Kız Kulesi, Boğaz’ın küçük bir adasında bulunan küçük bir kuledir.

Truva Atı, Yunanlıların Troy şehrine girmek için kullandıkları mitolojik tahta bir attır ve savaşı kazandı.

Chimaera Dağı, Antalya’da sürekli yanan kayalarla ünlü bir yerdir.

b.Listen to the people telling the story of the myths.Put the photos in the correct order as you hear.

Yukarıdaki fotoğraflar hakkındaki efsaneleri anlatan insanları dinleyin ve  duyduğunuz gibi doğru sıraya koyun.

1. The Trojan Horse
2. The Maiden’s Tower

3. Mount Chimaera

4.Listen again and complete the sentences in the chart.

4. Tekrar dinleyin ve tablodaki cümleleri tamamlayın.

Myths Cevapları

1-the horse, their city
2. a tower, was killed
3. aggressive, the mountain

Facts Cevapları
1. burnt down, imaginary
2. lighthouse, prison
3. natural gas, 2,500

5.Read the statements about the myths and facts.Write true (T) or false (F).

Efsaneler ve gerçekler hakkındaki ifadeleri okuyun. True (T) veya false (F) yaz.

 

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

 

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 94 Cevabı (2019-2020)

1.Match the cities with the historical sites or monuments in your country.Share what you know about them.

Ülkenizdeki tarihi siteler veya anıtlarla şehirleri eşleştirin. Onlar hakkında bildiklerinizi paylaşın.

2.Match the historical sites given in exercise 1 with the information below.

2. Alıştırma 1’de verilen tarihi yerleri aşağıdaki bilgilerle eşleştirin.

 

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

 

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 95 Cevabı (2019-2020)

 

4.Read the experience of people who had holiday in Turkey.Fill in the chart.

Türkiye’de tatil yapanların deneyimini okuyun.Çizelgeyi doldur.

3.Choose the closest meanings of the underlined idioms.

3. Altı çizili deyimlerin en yakın anlamlarını seçin.

5.Match the highlighted words in the blogs with their definitions.

Bloglarda vurgulanan kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin.

 

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

 

11. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 74 Cevabı (2019-2020)

6.Work in pairs.İnterview your friend about a place he / she has visited.Ask questions below.

6.Çiftler halinde çalışın.Arkadaşınızı ziyaret ettiği bir yer hakkında görüşün.Aşağıdaki soruları sorun.

7.a.Take notes in the boxes to write a blog entry recommending places to visit in Turkey.

7.a.Türkiye’de gezilecek yerleri öneren bir blog girişi yazmak için kutulara not alın.

b.Prepare a blog entry and present it in class.

Bir blog girişi hazırlayın ve sınıfta sunun.

 

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

 

11.SINIF CEM ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir