11. SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI (2019-2020)

Sevgili öğrenciler bu yazımızda  “11. Sınıf  Cem  Yayınları İngilizce Ders  Kitabı Cevaplarını” sizler için hazırladık.

11.Sınıf  Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı 6.Ünite Sayfa 74-86 Cevapları 2019-2020

Sevgili Öğrenciler 2019-2020 yılı İngilizce Ders Kitapları 2018-2019 yılına  göre değişmiştir Sitemizde 2019-2020 İngilizce ders kitabı ve çalışma kitabı cevaplarını bulabileceksiniz. İngilizce ders kitabı cevapları yeni müfredat (2019-2020)  sizlerin  derslerinde daha başarılı olmanız amacıyla alanında uzman hocalarımızın desteğiyle hazırlanmıştır.

11.Sınıf  Cem  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020

2019-2020 11.Sınıf Cem Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 167 sayfadan oluşuyor. 11.Sınıf  İngilizce Cem yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: FUTURE JOBS

UNIT 2: HOBBIES AND SKILLS

UNIT 3: HARD TIMES

UNIT 4 : WHAT A LIFE

UNIT 5: BACK TO THE PAST

UNIT 6 : OPEN YOUR HEART

UNIT 7: FACTS ABOUT TURKEY

UNIT 8 : SPORTS

UNIT 9: MY FRIENDS

UNIT 10: VALUES AND NORMS

11.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları Cem  Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 11.Sınıf Cem Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hazırlamış olduğumuz 11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutulmamalıdır ki İngilizce ders ve çalışma kitabı cevaplarını öncelikle sizin kendiniz yapmanız , eksik ve hatalarınızı sitemizde bakıp düzeltmeniz amaçlanmıştır. Bu  şekilde sizlerin daha iyi öğreneceğini unutmayınız. Anlamadığınız konular ya da isteklerinizi sayfanın alt kısmında bulunan yorum kısmında belirtiniz. Sizlere  en kısa zamanda cevap verilecektir. Unutmayınız ki sizlerin görüşleriniz bizim için önemlidir.

Çalışma saatimiz ailesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dileriz : )  

2019-2020 11. Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite  (Sayfa 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87)

 

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 75 Cevabı 

1.Work in pairs. Ask and answer: Have you complained about anything lately? What was it about? How did you solve it?

(Çiftler halinde çalışın. Sor ve cevapla: Son zamanlarda herhangi bir şeyden şikayet ettin mi? Bunu nasıl çözdün?)

2.Match the following pictures with the complaints. Compare your answers with your classmates

(Aşağıdaki resimleri şikayetlerle eşleştirin. Cevaplarınızı sınıf arkadaşlarınızla karşılaştırın.)

3.Match the appropriate responsewith each complaint in the pictures.

(Resimlerdeki her şikayetle uygun yanıtı eşleştirin.)

 

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 76 Cevabı 

4. Work in pairs and criticism with the situations.

( İkili çalışma ve durumlarla eleştir.)

5.Read the situations under each picture and write sentences as in the examples:

(Her resmin altındaki durumları okuyun ve örneklerde olduğu gibi cümleler yazın.)

** What must have happened?

** What can’t have happened?

** What might have happened?

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 77 Cevabı 

6. Listen to the following dialogue between a student and his advisor teacher and underline the correct word or phrases.

(Bir öğrenci ve danışman öğretmeni arasında aşağıdaki diyaloğu dinleyin ve doğru kelimeyi vey a kelime öbeklerini vurgulayın.)

7. Listen again and answer the following questions. 

(Tekrar dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın)

8. Work in pairs Discuss and criticize Mike’s behavior as in the example. Then, Write at least three criticisms.

(İkili çalışma Mike’ın davranışını örnekte olduğu gibi tartışın ve eleştirin. Sonra, en az üç eleştiri yazın)

 

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 78 Cevabı 

9. Listen to the following sentences from exercise 6 and repeat.

(Aşağıdaki egzersiz 6’daki cümleleri dinleyin ve tekrarlayın)

10. Listen to the statements and circle the one you hear. 

(İfadeleri dinleyin ve duyduğunuz ifadeyi daire içine alın)

Attantion

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 79 Cevabı 

11.Read the lines of a dialogue between a call center agent and a customer and put them in the correct order.

(Bir çağrı merkezi temsilcisi ile müşteri arasındaki diyalog satırlarını okuyun ve doğru sıraya koyun.)

12. Work in groups of four.Imagine that there is a call center. 118,for complaints about any subject. Two of you are the agents in the call center who will give advice and the others call the center for a complaint. Then change the roles and role – play.

(Dörlü gruplar halinde çaılışın. Bir çağrı merkezi olduğunu hayal edin. 118, herhangi bir konu ile ilgili şikayetler için. Siz ikiniz, çağrı merkezinde tavsiyede bulunacak temsilcilersiniz, diğerleri ise şikayet için merkeze telefon ediyor. Sonra rolleri değiştirin – oynayın.)

Video – Blog : Choose onof the dialogues you prepared in exercise 12 and make a video.

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 80 Cevabı 

1. Have you ever read an advice column? What was written in it?

(Hiç tavsiye sütunu okudunuz mu? İçinde ne yazıldı?.

No, I haven’t

2. Why should we be kind to the people we first met?

(İlk tanıştığımız insanlara neden kibar davranmalıyız?)

To get good first impression.

3. What is the importance of patience when you have to adapt a new enviroment?

(Yeni bir çevreye uyum sağlamanız gerektiğinde sabrın önemi nedir?)

You can see the real dynamics of the environment.

14. Read the letter written t oan Advice Column and fill in the blanks with the vocabulary items. Then answer: Why is Desperately Lonely angry with his/ her family?

Tavsiye Sütununda yazılan mektubu okuyun ve boşlukları kelime hazinesi ile doldurun. O zaman cevap: Ailesine umutsuzca yalnızlık neden kızgın?

 

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 81 Cevabı 

15.Now, read the reply of Advice Guru and insert the sentences.

(Şimdi, Tavsiye Guru’nun cevabını okuyun ve cümleleri ekleyin)

16.Answer the following questions.

(Aşağıdaki soruları cevaplayın.)

1.Why did they haveto move to another city?

Because her mother changed her job.

2.Do you think parents should consider their children’s lives before making important decisions?Explain.

They need to help their decisions.

3.What makes life unbearable in the new city?

The city is smaller, she has no friends and people talk too much.

4.What kind of people live in the new city? Do you like these kind of people?Why/ Why not?

Communicative and friendly.Yes, I do. I like friendly people.

5.According to Advice Gur,what are the mistakes of Desperately Lonely?

She should have made friends.She should have been nicer to others.She should have been open to changes.

6.What does Advice Guru suggest? How can Desperately Lonely overcome his/her problems?

She should look around and find new friends who will change her mind about the new city.She should keep calm and stay positive.

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 82 Cevabı 

17. Work in groups of four criticize the attiude of Desperately Lonely usişng the prompts.

(Dörtlü gruplar halinde çalışın umutları yalnız umutsuzca kullanma tutumunu eleştirir.)

18. Complete the sentences to express the possible results of Desperately Lonely’s behaviors

(Desperately Lonely’nin davranışlarının olası sonuçlarını ifade etmek için cümleleri tamamlayın. )

E- Portfolio: Work in pairs. First, write a short letter of complaint to an advice Columnto criticize an event or an organization. Then, exchange the letters and write a reply with suggestions for the complaint expressing what they should / shouldn’t / could have done.

(Çiftler halinde çalışın. İlk olarak, bir olayı veya kuruluşu eleştirmek için Column’a bir tavsiye mektubu yazın. Daha sonra, mektupları değiştirin ve ne yapmaları / yapmamaları / yapmamaları gerektiğini ifade eden şikâyet için bir cevap yazın)

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 83 Cevabı 

1. What kind of qualities do you think police detectives should have? 

(Polis dedektiflerinin ne tür niteliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorsunuz?)

Sceptisisim and curiousity.

2. Would you like to be a detective ? Why / Why not?

(Dedektif olmak ister misiniz? Neden / Neden olmasın?)

No, I wouldn’t because I don’t have these aspects.

20. Work in pairs. Look at the picture. What do you think must / might / can’t  have happened here? Why?

(Çiftler halinde çalışın. Resme bak. Sizce burada ne olmalı / olabilir / olamazdı? Neden?) 

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 84 Cevabı 

21. Listen and correct the wrong word or words in each statement below.

(Aşağıdaki ifadelerde yanlış kelime veya kelimeleri dinleyin ve düzeltin.)

22. Listen again fill in the blanks with the objects in the picture in exercise 20.

(Dinle, boşlukları egzersizdeki resimdeki nesnelerle doldurun 20.)

23.Work in pairs. Look at the pictures and predict what might / could / must have happened in the pictures. 

(Çiftler halinde çalışın. Resimlere bakın ve resimlerde neler olabileceğini / olabileceğini tahmin edin.)

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 85 Cevabı 

1.Do you read interesting mysterious stories ? Why/ Why not?

(İlginç gizemli hikayeler okuyor musun? Neden / Neden olmasın?)

1.Yes, I do.It feels entertaining.

2.Why do you think there are mysterious stories in all cultures?

(Sizce neden tüm kültürlerde gizemli hikayeler var?)

2.Because mystrey gets attention.

25.Read the news excerpts about mysterious past events and answer the following questions.

( Gizemli geçmiş olaylarla ilgili haberleri okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın )

1.Why do you think a profound investigation was being made after the assassination?

Because an important person was killed and the police wanted to find the murderer.

2.What were the unusual things about the mysterious woman?

Her having a camera in her hand when the assassination occurred and her cool behaviors after the shooting.

3.Why do you think she was filming the event and was never seen again?

She might be scared.

4.Describe Mary Celeste.

It is a big ship which sailed in 1860 for the first time, had many owners, involved in a mysterious missing crew event.

5.What do you think happened to the captain, his family and the crew?

They might be assainated.

11. Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 86 Cevabı 

26. Match the underlined vocabulary items with their definitions.

(Altı çizili kelime ögelerini tanımlarıyla eşleştirin.)

27. Work with a partners and answer the folowing questions.

(Bir iş ortağıyla birlikte çalışın ve aşağıdaki soruları yanıtlayın.)

28. Work in pairs. Tell a mysterious story and speculate about what must / might / could have happened in the end.

(Çiftler halinde çalışın. Gizemli bir hikaye anlatın ve sonunda ne olması gerektiği / ne olabileceği hakkında spekülasyon yapın)

 

2019-2020 11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS VE  ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2019-2020 11.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS VE  ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir