YÜRÜTME

                       YÜRÜTME

 • Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.(2017 Değişikliği)

Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları

 • T.C vatandaşı olmak
 • 40 yaşını doldurmuş olmak
 • Yüksek öğretim mezunu olmak
 • Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak

Cumhurbaşkanı Seçiminde Gelişen Değişiklikler

 • Cumhurbaşkanı görev süresi 5 yıldır.
 • Aynı kişi üst üste 2 kez cumhurbaşkanı seçilebilir.
 • Cumhurbaşkanı genel oyla seçilir.
 • Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.

NOT: Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turda tamamlanır.

Cumhurbaşkanlığı aday belirlemede;

 • Siyasi parti grupları
 • En son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az %5’ini almış olan siyasi partiler
 • En az 100.000 seçmen aday gösterilebilir.

NOT: 2017 değişikliği ile Cumhurbaşkanı seçilen kişinin milletvekilliği sona erer ancak; partisiyle ilişiği kesilmez.

Cumhurbaşkanı Görevini Sona Erdiren Haller

 • İstifa etmek
 • Ölüm
 • Görevi yerine getirecek duruma gelmek
 • 5 yıllık görev süresinin dolması

Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri Nelerdir?

 • Kanunları yayımlar ya da tekrar görüşülmesi için geri gönderir.
 • TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verir.
 • Dilediği takdirde TBMM’nin yeni yasama dönemi için açılış konuşması yapar.
 • Gerekli gördüğünde TBMM’yi toplantıya çağırır.
 • Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından iptali için Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açar.
 • Kanun, TBMM İç Tüzüğünün tamamının ya da belirli hükümlerinin Anayasaya şekil ve esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine iptal davası açar.

Cumhurbaşkanının Yürütmeye ilişkin Görev ve Yetkileri

 • MGK’ya başkanlık etmek.
 • Yabancı devletlere temsilci göndermek, yabancı devletlerin temsilcilerini kabul etmek.
 • Kararnameleri imzalamak.
 • Üniversite rektörlerini seçmek.
 • TBMM adına TSK’nın başkomutanlığını temsil etmek.
 • DDK üyelerini ve başkanını atamak.
 • Genelkurmay başkanını atamak.
 • YÖK üyelerini seçmek.
 • Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak.

Cumhurbaşkanının Yargıya İlişkin Görev ve Yetkileri

 • Anayasa Mahkemesine 12 üye seçmek.
 • Danıştay üyelerinin ¼’ünü seçmek. (2017 deşikliği)
 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini seçmek. (2017 deşikliği)
 • HSK’ya 4 üye seçmek. (2017 deşikliği).

NOT:  Cumhurbaşkanı Yargıtay üyelerini seçmez.

 • Cumhurbaşkanı siyasal açıdan sorumsuzdur.
 • Cumhurbaşkanı yalnızca vatana ihanetten suçlanabilir.
 • Cumhurbaşkanı kişisel suçlardan tam sorumludur.
 • Cumhurbaşkanı makamı herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. (2017 deşikliği)
 • Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı, Cumhurbaşkanlığına vekalet eder. (2017 deşikliği)

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

 • Cumhurbaşkanlığının sorumlu başkanlığıdır.
 • Yazışmaları yürütür.
 • Gerektiğinde Cumhurbaşkanını temsil eder.
 • İlk kez 1982 Anayasası ile düzenlenmiştir.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK)

 • İdarenin hukuka uygun ve düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla denetim, inceleme, araştırma ve idari soruşturma yapar.
 • 1982 Anayasası ile düzenlenmiştir. (2017 deşikliği)
 • Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlıdır(2017 deşikliği)
 • Başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanır. (2017 deşikliği)
 • DDK’nin işleyişi, özlük hakları, üyelerinin görev süresi Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenir. (2017 deşikliği)

DDK’nın Denetleme Yetkisi Nerelerde Vardır?

 • Tüm kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • İşçi ve işveren meslek grupları
 • Kamuya yararlı dernek ve vakıflar

NOT: DDK Yargı Organlarını DENETLEYEMEZ !!!!

Cumhurbaşkanı Yardımcılar ve Bakanlar

 • Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. (2017 deşikliği)
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar; milletvekili seçilme yeterliliğine sahip işiler arasından cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. (2017 deşikliği)
 • Cumhurbaşkanının hastalanması, yurt dışına çıkması gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder. (2017 deşikliği)
 • Milletvekili olan kişi, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan seçilirse milletvekilliği sona erer. (2017 deşikliği)
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar ,milletvekilleri gibi TBMM önünde ant içerler. (2017 deşikliği)
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar yasama dokunulmazlığından yararlanır. (2017 deşikliği)
 • Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir. (2017 deşikliği)

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

 • Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkartılabilir.
 • Kişinin hak ve ödevleriyle, siyasi hak ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.

NOT: Olağanüstü hal yönetimindeki Cumhurbaşkanı Kararnameleri’ne karşı yargı yolu kapalıdır.

Yönetmelik

 • İdarenin en kapsamlı düzenleyici işlemidir.
 • Kanuna aykırı olmamak kaydıyla kanun ve tüzüklerin uygulamasını göstermek amacıyla çıkarılır.
 • Yetki Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerine aittir.
 • Yönetmeliklerin hepsi resmi gazetede YAYIMLANMAZ.
 • Yönetmeliklerin yargısal denetimi ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da yapılır.

NOT: Belli bir yörede uygulanacak olan yönetmeliklerin yargısal denetimini o yerde bulunan genel görevli idari yargı yeri olan İdare Mahkemeleri’nde yapılır.

 • Normlar hiyerarşisinde genelge yönetmeliğin altında bulunur.
 • Yönetmeliklerin cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekli değildir.

Milli Güvenlik

      Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 

 • Başkomutanlık, Cumhurbaşkanı tarafından temsil bulunur.
 • Anayasaya göre milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı Cumhurbaşkanı sorumludur. (2017 deşikliği)
 •  Genelkurmay Başkanı Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı adına yerine getirir.
 • Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
 • Cumhurbaşkanının katılamadığı zamanlar MGK Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında toplanır. (2017 deşikliği)

Milli Güvenlik Kurulu

Cumhurbaşkanı başkanlığında

Cumhurbaşkanı yardımcıları (2017 deşikliği)

 • Genelkurmay Başkanı
 • Adalet Bakanı
 • Milli Savunma Bakanı
 • İçişleri Bakanı
 • Dışişleri bakanı
 • Kara-Deniz-Hava Kuvvetleri komutanları tarafından kurulur.
 • Kurul bir gündemle toplanır.
 • Gündem Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Genelkurmay Başkanının önerileri alınarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. (2017 deşikliği)
 • MGK Kanuna göre; kurul 2 ayda bir kez toplanır.
 • MGK 1961 Anayasası ile kurulmuştur.
 • MGK Genel Sekreteri kurul üyesi olmadığı halde toplantılarda bulunur.
 • MGK Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile belirlenir. (2017 deşikliği)
 • MGK kararları tavsiye niteliği taşır, bağlayıcı değildir.

1982 Anayasasına Göre

                 Olağanüstü Yönetim Usülleri

Cumhurbaşkanı

 • Savaş hali
 • Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi
 • Seferberlik
 • Doğal afet
 • Ayaklanma, vatan veya Cumhuriyet’e karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma
 • Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması
 • Anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması
 • Şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması
 • Tehlikeli salgın hastalık
 • Ağır ekonomik bunalım
 • Bu hallerin ortaya çıkması durumunda Cumhurbaşkanı yurdun tamamında veya bir bölgesinde süresi 6 ayı geçmemek şartıyla olağanüstü hal ilan edilir.
 • OHAL ilanı kararı verildiği gün resmi gazete’de yayımlanır ve aynı gün TBMM’nin onayına sunulur.
 • TBMM tatilde ise toplantıya çağırır.
 • TBMM gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir, OHAL’i kaldırabilir.

OHAL

 • Cumhurbaşkanının talebi üzerine TBMM her defasında 4 ayı geçmemek koşulu ile süreyi uzatabilir.
 • Savaş hallerinde bu 4 aylık süre ARANMAZ.

 

BAKANLAR KURULU

 • Bakanlar kurulu, başbakan ve bakanlardan oluşur.
 • Bakanlar milletvekili olmak zorunda değildir.Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
 • Bakanlar kurulunun başkanı başbakandır.
 • Bakanlar başbakana karşı sorumludur.
 • Bakanlar kurulu oy birliğiyle karar alır.

Bakanlar Kurulu Görevleri

 • Ülkenin genel siyasetini yürütmek
 • KHK ve tüzük çıkarmak
 • Kanun tasarısı hazırlamak
 • Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak
 • Cumhurbaşkanı başkanlığında olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan etmek
 • Milli güvenliği sağlamak
 • Silahlı kuvvetleri yurt savunmasına hazırlamak
 • Genelkurmay başkanını seçmek
 • Merkez bankası başkanını seçmek

 Bakanlar Kurulunun Görevinin Sona Erdiği Haller

 • Bakanlar kurulunun istifa etmesi
 • Başbakanın görev süresinin dolması
 • Bakanlar kurulunun TBMM den güven oyu alamaması
 • Bakanlar kurulunun gensoru sonucu düşürülmesi
 • Bakanlar kurulunun görev süresinin dolması

Bakanlar Kurulu Üyelerinden Milletvekili Olmayan Bakanlar

 • TBMM önünde ant içerler.
 • Milletvekillerinin tabi olduğu kayıt ve şartlara uyarlar.
 • Yasama dokunulmazlığına ve sorumsuzluğuna sahiptirler.
 • TBMM üyeleri gibi ödenek ve yolluk alırlar.
 • TBMM de oy kullanmazlar.

Bakanlar Kurulunun Kurulması ve Bakanlıklar

 • Bakanlıkların kurulması kaldırılması ,görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir.
 • Açık olan  bakanlıklara izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bakan geçici olarak vekillik eder.
 • Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa 15 gün içerisinde atama yapılır.

Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu

 • TBMM genel seçimlerinden önce adalet,içişleri,ulaştırma bakanları görevlerinden çekilir.Seçimin başlangıç tarihinden üç gün önce ; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise 5 gün içinde , bu bakanlıklara TBMM içinden veya dışarıdan bağımsızlar başbakanca atanır.
 • Geçici bakanlar kurulu için güvenoyuna başvurulmaz.Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılır.

YÜRÜTME KPSS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

YÜRÜTME TEST SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÜRÜTME DOĞRU YANLIŞ SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir